تعریف شی

متغیر با نام person از نوع شی تعریف کنید که شامل ویژگی های firstName و lastName و age باشد. نوع و مقدار ویژگی های مورد نظر اهمیتی ندارد.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!