تعریف متغیر و مقدار دهی به آن

سه متغیر با نام های fullName و isPublic و age تعریف کرده و به ترتیب مقادیر رشته ای، بولی و عددی را به آنها تخصیص دهید.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!