کنترل حرکات شخصیت بازی بر اساس دکمه زده شده کیبورد

ما در حال ساخت یک بازی هستیم که تمامی قسمت های آن کامل شده و تنها بخش مربوط به هندل کردن دکمه زده شده از صفحه کلید برای انجام حرکات شخصیت بازی باقی مانده است. از شما می خواهیم تابعی با نام handle با یک ورودی تعریف کنید که کلید زده شده را به صورت رشته یک حرفی ( مانند w ) یا کد اسکی ( مانند 38 ) دریافت و بر اساس شرایط زیر تابع مربوط به حرکت مورد نظر را فراخوانی می کند:

  • کلید w یا 38: تابع moveUp
  • کلید s یا 40: تابع moveDown
  • کلید d یا 39: تابع moveRight
  • کلید a یا 37: تابع moveLeft
  • در صورتی که هیچ یک از حالات فوق نبود: تابع nothing

نکته: با هر بار فراخوانی تابع تنها یکی از توابع درخواستی باید فراخوانی شود.

نکته: سعی کنید درون تابع به دلیل گسسته بودن مقدار کلید زده شده از دستور switch استفاده کنید.

نکته: تابع تنها یک ورودی دریافت می کند که ممکن است از نوع رشته ای یا عددی باشد.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!