پیدا کردن تعداد ریشه های حقیقی معادله درجه 2 به روش دلتا

تابعی با نام solve تعریف کنید که 3 ورودی عددی بعنوان a و b و c (ضرایب معادله درجه دوم) دریافت می کند و تعداد ریشه های حقیقی معادله را باز می گرداند.

معادله درجه به صورت: معادله درجه 2

محاسبه دلتا به صورت: فرمول دلتای معادله درجه 2

  • اگر دلتا منفی باشد معادله ریشه حقیقی ندارد
  • اگر دلتا مثبت باشد معادله دو ریشه حقیق دارد
  • اگر دلتا صفر باشد معادله یک ریشه مضاعف دارد
آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!