تولید پیام خوش آمد گویی به کاربر بوسیله نام و نام خانوادگی

تابعی با نام greeting تعریف کنید که نام کاربر را بعنوان ورودی دریافت کرده و پیام خوش آمد گویی را مانند مثال زیر بعنوان مقدار بازگشتی برگرداند.

برای مثال اگر تابع را با ورودی Codash فراخوانی کنیم باید پیام زیر بازگردانده شود:

Hello Codash!
آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!