تولید پیام خوش آمد گویی به کاربر بر اساس وضعیت ورود به سایت و جنسیت

تابعی با نام greeting تعریف کنید که شی اطلاعات کاربر را بعنوان ورودی دریافت می کند و بر اساس شرایط زیر پیام خوش آمد گویی مناسب را تولید می کند:

  • اگر کاربر وارد نشده باشد پیام Hello guest بازگردانده شود.
  • اگر کاربر وارد شده مرد باشد پیام Hello Mr. Name
  • اگر کاربر وارد شده زن باشد پیام Hello Mrs. Name

شی ورودی شامل ویژگی های زیر می باشد:

  • isAuthenticated: وضعیت ورود کاربر که از نوع بولی می باشد و true به معنی وارد شده بودن به سایت است.
  • gender: که دو مقدار male ( مرد ) و female ( زن ) می تواند داشته باشد.
  • name: نام کاربر
آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!