مشخص کردن وضعیت قبولی در آزمون بر اساس نمره

تابعی با نام check تعریف کنید که ورودی عددی بعنوان نمره امتحان دریافت می کند و اگر نمره کمتر از 10 بود مقدار failed و اگر بزرگتر مساوی 10 بود مقدار passed را باز می گرداند.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!