اولویت عملگرها در تابع محاسبه عدد وزن ایده آل

تابعی با نام Bmi تعریف کرده ایم که عدد وزن ایده آل را محاسبه کرده و باز می گرداند. اما تابع جواب نادرستی باز می گرداند. از شما می خواهیم تابع را به گونه ای اصلاح کنید تا جواب صحیح را بازگرداند.

نکته: عدد وزن ایده آل از تقسیم وزن ( کیلوگرم ) بر توان دوم قد ( متر ) محاسبه می شود. اگر وزن 60 کیلوگرم و قد 1.7 متر باشد خواهیم داشت:

Bmi = 60 / 2.89
آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!