بررسی فرد بودن عدد بر اساس تابع isEven

فرض کنید که تابعی isEven را قبلا تعریف کرده ایم. این تابع عددی را بعنوان ورودی دریافت می کند و در صورت زوج بودن آن، مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false باز می گرداند. حال تابعی با نام isOdd تعریف کنید که عددی را بعنوان ورودی دریافت کند و با استفاده از تابع isEven فرد یا زوج بودن عدد را تشخیص دهید. در صورت فرد بودن عدد مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false را باز گرداند.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!