بررسی فرد بودن عدد

تابعی با نام isOdd تعریف کنید که عددی را بعنوان ورودی دریافت می کند و در صورت فرد بودن عدد مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false باز می گرداند.

عددی فرد است که بر 2 بخش پذیر نباشد یا بعبارتی دیگر باقیمانده تقسیم عدد بر دو صفر نباشد.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!