بررسی زوج بودن اعداد

تابعی با نام isEven تعریف کنید که عددی را بعنوان ورودی دریافت می کند و در صورتی زوج بودن آن، مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false باز گرداند.

عددی زوج است بر 2 بخش پذیر باشد یا بعبارتی دیگر باقیمانده تقسیم عدد بر 2 صفر شود.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!