تشخیص نوجوان بودن از روی سن

تابعی با نام isTeenager تعریف کنید که مقدار عددی سن را بعنوان ورودی دریافت کند. در صورتی که مقدار سن ورودی بزرگتر مساوی 13 و کوچکتر مساوی 18 بود، تابع مقدار true را باز گرداند و در غیر اینصورت ( سن بزرگتر از 18 یا کوچکتر از 13 باشد) مقدار false برگردانده شود.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!