بررسی عدد بودن یا نبودن یک مقدار

تابعی با نام isNum تعریف کنید که یک ورودی دریافت می کند و در صورت عدد بودن مقدار آن، مقدار true و در صورت عدد نبودن، مقدار false را باز می گرداند.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!