تبدیل رشته ای از اعداد به عدد

تابعی با نام toNum تعریف کنید که رشته ای از اعداد بعنوان ورودی دریافت کند، سپس با استفاده از عملگرها آن را به عدد تبدیل کرده و نتیجه را باز گرداند. برای مثال رشته "235.25" به عدد 235.25 تبدیل شود.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!