محاسبه جمع دو عدد

تابعی با نام add تعریف کنید که دو عدد بعنوان ورودی دریافت کند، جمع آنها را محاسبه کرده و نتیجه را بازگرداند.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!